Tin mới nhất

Sự Kiện

Tổng kết sự kiện đua top tân thủ- Tháng 9

 

 

 

Đua Top Giải Thưởng Ghi Chú
 

TOP Master Tân Thủ

 • Top 1: 1 Lông vũ – 500.000 Gcent – 30B
 • Top 2: 1 Lông vũ – 300.000 Gcent – 20B
 • Top 2: 1 Lông vũ – 200.000 Gcent – 10B
     • VuBu
     • nguloz001
     • zNaMiz
 

TOP Master

 • Top 1: 500.000 Gcent – 30B
 • Top 2: 300.000 Gcent – 20B
 • Top 2: 200.000 Gcent – 20B
     • Marlboro
     • PISS
     • GAKON
 

TOP Nhiệm Vụ Tân Thủ

 • Top 1: 1 Lông vũ – 500.000 Gcent – 30B
 • Top 2: 1 Lông vũ – 300.000 Gcent – 20B
 • Top 2: 1 Lông vũ – 200.000 Gcent – 10B
     • Beo1Ta
     • ThanTien
     • BuToiChet
 

TOP Nhiệm Vụ

 • Top 1: 500.000 Gcent – 30B
 • Top 2: 300.000 Gcent – 20B
 • Top 2: 200.000 Gcent – 20B
     • NgLeBaoVy
     • Excellent
     • Hiiyorii

 

 

Đây là liên kết ngắn." data-width="100%" data-numposts="10">